The University of Southampton
Telephone:
07410378837
Email:
dw2n17@soton.ac.uk

Dong Wu PhD

Publications

Ren, Haonan, Shen, Li, Wu, Dong, Aktaş, Ozan, Hawkins, T., Ballato, John, Gibson, Ursula and Peacock, Anna (2019) Nonlinear optical properties of polycrystalline silicon core fibers from telecom wavelengths into the mid-infrared spectral region. Optical Materials Express, 9 (3), 1271-1279. (doi:10.1364/OME.9.001271).

Zang, Jie, Wu, Dong, Zhang, Xingyu, Cong, Zhenhua, Qin, Zengguang, Chen, Xiaohan, Liu, Zhaojun, Li, Ping, Gao, Feilong, Jia, Chenyang, Jiao, Yue, Wang, Weitao and Zhang, Shaojun (2019) The investigation on the beam spatial intensity distributions in the injection-seeded terahertz parametric generator. IEEE Photonics Journal, 11 (2), [1400211]. (doi:10.1109/JPHOT.2019.2904262).

Wu, Dong, Shen, Li, Ren, Haonan, Campling, Joseph, Hawkins, Thomas, Ballato, John, Gibson, Ursula and Peacock, Anna (2019) Net optical parametric gain in a submicron silicon core fiber pumped in the telecom band. APL Photonics, 4 (8), 1-7, [086102]. (doi:10.1063/1.5103272).

Wu, Dong (2019) Dataset for Net optical parametric gain in a submicron silicon core ber pumped in the telecom band. University of Southampton doi:10.5258/SOTON/D1014 [Dataset]

Wu, Dong, Shen, Li, Ren, Haonan, Hawkins, Thomas, Ballato, John, J. Gibson, Ursula and Peacock, Anna (2019) Broad-band optical parametric amplification in a tapered silicon core fiber pumped in the telecom band. 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2019, ICM – International Congress Centre, Munich, Germany. 22 - 26 Jun 2019.

Shen, Li, Ren, Haonan, Huang, Meng, Wu, Dong and Peacock, Anna (2020) A review of nonlinear applications in silicon optical fibers from telecom wavelengths into the mid-infrared spectral region. Optics Communications, 463, [125437]. (doi:10.1016/j.optcom.2020.125437).

Wu, Dong (2020) Dataset for: Four-wave Mixing-based Wavelength Conversion and Parametric Amplification in Submicron Silicon Core Fibers. University of Southampton doi:10.5258/SOTON/D1530 [Dataset]

Wu, Dong, Shen, Li, Ren, Haonan, Huang, Meng, Lacava, Cosimo, Campling, Joseph, Sun, Shiyu, W. Hawkins, Thomas, J. Gibson, Ursula, Petropoulos, Periklis, Ballato, John and Peacock, Anna C. (2020) Four-wave mixing-based wavelength conversion and parametric amplification in submicron silicon core fibers. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. (doi:10.1109/JSTQE.2020.3022100).

Wu, Dong, Shen, Li, Lacava, Cosimo, Petropoulos, Periklis, Hawkins, T., Ballato, John, Gibson, Ursula and Peacock, Anna (2020) Tapered submicron silicon core fiber for broadband wavelength conversion. In Conference on Lasers and Electro-Optics. OSA.. (doi:10.1364/CLEO_SI.2020.SM1P.5).

Huang, Meng, Ren, Haonan, Shen, Li, Wu, Dong, Sun, Shiyu, Hawkins, Thomas, Ballato, John, Gibson, Ursula and Peacock, Anna (2021) Stimulated Raman Scattering in a Tapered Submicron Silicon Core Fiber. CLEO 2021, Virtual. 09 - 14 May 2021.

Huang, Meng (2021) Dataset for 'Continuous-wave Raman amplification in silicon core fibers pumped in the telecom band'. University of Southampton doi:10.5258/SOTON/D1936 [Dataset]

Huang, Meng, Sun, Shiyu, Wu, Dong, Ren, Haonan, Shen, Li, W. Hawkins, Thomas, Ballato, John, Gibson, Ursula J. and Peacock, Anna C. (2021) Continuous-wave Raman amplification in silicon core fibers pumped in the telecom band. APL Photonics, 6 (9), [096105]. (doi:10.1063/5.0060108).

Sun, Shiyu (2022) Dataset for ‘Raman enhanced four-wave mixing in silicon core fibers’. University of Southampton doi:10.5258/SOTON/D2126 [Dataset]

Contact

Share this profile FacebookTwitterWeibo

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we will assume that you are happy to receive cookies on the University of Southampton website.

×